چوب روسی، چوب راش، فروش و قیمت انواع چوب واردات، ترانزیت و فروش انواع چوب شامل: چوب روسی در انواع مختلف چوب روسی یولکا، چوب روسی ساسنا، چوب روسی خشک کن رفته و چوب روسی با رطوبت طبیعی. چوب راش در انواع مختلف چوب راش خشک و چوب راش با رطوبت طبیعی (چوب راش روسی، چوب راش گرجستان، چوب راش اکراین، چوب راش ترکیه، چوب راش آلمان و چوب راش ایرانی) . . تماس با ما: 9919 099 0914 ایمیل: Tebrizco@gmail.com سایت: www.Tebriz.co http://tebriz.co 2020-07-15T02:26:02+01:00 text/html 2019-08-10T08:55:44+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش انواع چوب روسی خشک و تر http://tebriz.co/post/24 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">فروش چوب روسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا بصورت خشک کن رفته و با رطوبت طبیعی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت استعلام قیمت چوب روسی و اعلام سفارش چوب روسی لطفا با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f97226032.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f75283739.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f922957736.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f18631121.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f7510188.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f90733789.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f3386913.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f31450471.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f675771074.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f64507833.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f37283987.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f99588574.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f308825356.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f49647487.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f18814896.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-10T08:49:33+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی ترانزیتی به عراق و داخی ایران http://tebriz.co/post/23 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">فروش چوب روسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا برای ترمووود</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت دریافت قیمت چوب روسی و اطلاعات بیشتر و اعلام سفارش چوب روسی با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f530015047.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f03474960.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f7704880.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f065563365.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f04046314.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f420975894.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f2158461.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f22631256.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-10T08:40:27+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی بصورت عمده http://tebriz.co/post/22 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">فروش چوب روسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی یولکا و فروش چوب روسی ساسنا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>چوب روسی بصورت خشک کن رفته و با رطوبت طبیعی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت استعلام قیمت چوب روسی و اعلام سفارش چوب روسی لطفا با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b style="">تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f67995723.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f4722742.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f17211857.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f1401422.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f845308372.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f133352846.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f87283530.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-08T06:16:12+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO واردات و صادرات چوب روسی http://tebriz.co/post/21 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی&nbsp;</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش انواع چوب روسی شامل چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش بصورت داخلی برای ایران و ترانزیتی برای صادرات به عراق</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت دریافت بروز قیمت چوب روسی و سفارش چوب روسی لطفا با ما در تماس باشید.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f922542706.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f946907558.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f697302525.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f825571852.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f96693603.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f61490972.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f821251732.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f58702602.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f0712135.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f50947258.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f993559.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f19488051.jpg" alt="چوب روسی"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-08T04:24:23+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش انواع چوب روسی یولکا و ساسنا http://tebriz.co/post/20 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">چوب روسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش انواع چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت اسعتلام قیمت چوب روسی و سفارش چوب روسی لطفا با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f532648611.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f5067709.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f91360278.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f22287810.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f99873309.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f15199366.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f06245015.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f816030086.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-07T03:44:22+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO واردات و فروش چوب روسی http://tebriz.co/post/19 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">چوب روسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا بصورت خشک کن رفته و با رطوبت طبیعی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت استعلام قیمت چوب روسی و سفارش چوب روسی لطفا با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f4942651.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f338768415.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f101901829.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f06712232.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f26960066.jpg" alt="چوب روسی"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f1291540.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f3745769.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f843967518.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f34949007.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f89241992.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-05T08:16:13+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی در انواع چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا http://tebriz.co/post/18 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">چوب روسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی در انواع چوب روسی شامل چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>بصورت خشک کن رفته و با رطوبت طبیعی برای داخل ایران و صادرات به عراق بصورت ترانزیتی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت استعلام قیمت چوب روسی و سفارش چوب روسی لطفا با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f5887907.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f230629407.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f231820139.jpg" alt="فروش چوب روسی"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f19484998.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f6443877.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f95591821.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f695335216.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f49231524.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f475347578.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-03T04:46:18+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی یولکا با برش دیسکی http://tebriz.co/post/17 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">چوب روسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی یولا با برش دیسکی درجه یک</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا جهت استعلام قیمت چوب روسی با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f586008530.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f6403534.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f07193188.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f1662058.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f777878994.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f1069173.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f836329053.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f514826416.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-03T04:34:38+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی خشک درجه یک http://tebriz.co/post/16 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;">چوب روسی خشک</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی خشک و با رطوبت طبیعی برای داخل ایران و صادراتی به عراق</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت اسعلام قیمت چوب روسی و دریافت اندازه های چوب روسی لطفا با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f35332151.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f549087233.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f241391653.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f06159223.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f50608958.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f11954045.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f462394809.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f63536234.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f35352279.jpg" alt="فروش چوب روسی" style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-08-03T04:28:09+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی در سایزهای مختلف http://tebriz.co/post/15 <div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی درجه یک هم به صورت خشک کن رقته و هم با رطوبت طبیعی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا جهت استعلام قیمت چوب روسی و اعلام سفارش چوب روسی با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f343016752.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f72899888.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f287134811.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f96671167.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f986212568.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f343016752.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f287134811.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f96671167.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-30T05:42:52+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی خشک http://tebriz.co/post/14 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی خشک کن رفته آماده بارگیری&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت دریافت قیمت چوب روسی و اندازه های چوب روسی با ما در تماس باشید.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f976582572.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f487615622.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f83814870.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f386172355.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f19605186.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-30T05:35:55+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی با برش دیسکی http://tebriz.co/post/13 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;"><b>فروش چوب روسی</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>چوب روسی درجه یک هم بصورت عرضه برای داخل ایران و هم بصورت ترانزیتی جهت صادرات به عراق و کشورهای همجوار آماده می باشد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا جهت استعلام قیمت چوب روسی و سفارش چوب روسی با ما در تماس باشید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f867653217.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f964168843.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f45610641.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f850534.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-29T08:13:11+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی خشک کن رفته http://tebriz.co/post/12 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی یولکا خشک کن رفته درجه یک</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا جهت استعلام قیمت چوب روسی و دریافت اندازه های موجود چوب روسی با ما در تماس باشید.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f166076965.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f067761624.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f411783107.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-29T08:07:46+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO صادرات چوب روسی به عراق http://tebriz.co/post/11 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی ترانزیتی</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی بصورت ترانزیتی و پشت گمرک</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا جهت استعلام قیمت چوب روسی و دریافت اندازه های چوب روسی با ما در تماس باشید.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f269734413.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f606624579.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f86893889.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f192344646.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-29T08:02:50+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی درجه یک http://tebriz.co/post/10 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی یولکا و ساسنا</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی یولکا و ساسنا درحه یک&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت استعلام قیمت چوب روسی و دریافت اندازه با ما در تماس باشید.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f93361259.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f32368174.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f364417484.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f092045455.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-29T07:59:16+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی خشک کن رفته درجه یک http://tebriz.co/post/9 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">فر</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">وش چوب روسی خشک کن رفته درجه یک&nbsp;</span></b></font></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><b><br></b></font></span></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f15477475.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f80388209.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f023565904.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f32838192.jpg" alt="فروش چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-29T05:28:35+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی یولکا http://tebriz.co/post/8 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b><a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="چوب روسی یولکا">چوب روسی یولکا</a><br></b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی یولکا به دو صورت خشک کن رفته و با رطوبت طبیعی&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مناسب صادرات به عراق و ترانزیتی از روسیه&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f158427840.jpg" alt="چوب روسی یولکا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f22512872.jpg" alt="چوب روسی یولکا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f2463337.jpg" alt="چوب روسی یولکا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f0935600.jpg" alt="چوب روسی یولکا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2019-07-27T05:32:52+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی در دو نوع یولکا و ساسنا http://tebriz.co/post/7 <div style="text-align: justify;"><a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="فروش چوب روسی"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>فروش چوب روسی</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>چوب روسی یولکا و چوب روسی ساسنا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f01527627.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f580497643.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f34167989.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;">تماس با ما: 9919 099 0914</b></div> text/html 2019-07-27T05:12:40+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب راش: فروش چوب راش http://tebriz.co/post/6 <div style="text-align: justify;"><a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="فروش چوب راش"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>فروش چوب راش</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>انواع&nbsp;</b></font><a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="چوب راش گرجستان"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>چوب راش گرجستان</b></font></a><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>، چوب راش روسیه، چوب راش ترکیه، چوب راش رومانی، چوب راش اوکراین</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f81923850.jpg" alt="چوب راش"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>جهت مشاهده ادامه تصاویر چوب راش لطفا در&nbsp;</b></font><a href="http://tebriz.co/post/6" target="" title="چوب راش"><font size="4" color="#cc0000"><b>اینجا</b></font></a><font size="4"><b>&nbsp;کلیک نمایید</b></font></div> text/html 2019-07-24T09:00:33+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی درجه یک http://tebriz.co/post/5 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>فروش چوب روسی درجه یک</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="فروش چوب روسی"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فروش چوب روسی</b></font></a><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;درجه یک به داخل ایران و ترانزیتی جهت صادرات به عراق و کشورهای همجوار</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f6123792.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">جهت مشاهده ادامه تصاویر لطفا در&nbsp;</font><a href="http://tebriz.co/post/5" target="" title="چوب روسی درجه یک"><font size="4" color="#ff0000">اینجا</font></a><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;کلیک کنید.</font></b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-07-24T08:49:59+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی یولکا http://tebriz.co/post/4 <a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="چوب روسی"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>چوب روسی</b></font></a><br><div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">فروش چوب روسی یولکا در دو نوع خشک کن رفته و با رطوبت طبیعی به داخل ایران، ترانزیتی و جهت صادرات به عراق</b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f922369187.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">جهت مشاهده ادامه تصاویر لطفا در&nbsp;</font></b><a href="http://tebriz.co/post/4" target="" title="چوب روسی"><font size="5" color="#cc0000"><b>اینجا</b></font></a><b><font size="3">&nbsp;کلیک کنید.</font></b></div> text/html 2019-07-24T08:30:18+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی: فروش چوب روسی درجه یک http://tebriz.co/post/3 <a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="فروش چوب روسی"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>فروش چوب روسی</b></font></a><br><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="">در دو نوع چوب روسی یولکا خشک کن رفته و با رطوبت طبیعی&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b style=""><font size="5"><br></font></b></font></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="4">تماس با ما: 9919 099 0914</font></b></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f17459098.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جهت مشاهده ادامه تصاویر لطفا در&nbsp;</font><a href="http://tebriz.co/post/3" target="" title="چوب روسی یولکا"><font color="#cc0000" size="4">اینجا</font></a><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;کلیک نمایید.</font></b></div> text/html 2019-07-23T07:51:27+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO فروش چوب روسی (چوب روسی ساسنا درجه یک) http://tebriz.co/post/2 <div style="text-align: justify;"><font size="6"><a href="http://tebriz.co/post/1" target="_blank" title="فروش چوب روسی"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>فروش چوب روسی</b></font></a><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="">&nbsp;(چوب روسی ساسنا درجه یک)</b></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>تماس با ما: 9919 099 0914</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://8upload.ir/uploads/f424988543.jpg" alt="چوب روسی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جهت ادامه تصاویر لطفا در&nbsp;<a href="http://tebriz.co/post/2" target="" title="چوب روسی ساسنا"><font color="#cc0000">اینجا</font></a>&nbsp;کلیک کنید.</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2019-07-23T06:20:45+01:00 tebriz.co TEBRİZ CO چوب روسی، چوب راش، فروش و قیمت انواع چوب http://tebriz.co/post/1 <div style="text-align: justify;"><b style="font-size: x-large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت گونش آماج تبریز (سهامی خاص) ( <font color="#ff0000">TEBRIZCO</font> )</b></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تولیدکننده انواع <b>چوب روسی</b> در کشور روسیه بوده و اقدام به واردات <b>چوب روسی</b> و <b>چوب راش</b> به داخل ایران و ترانزیت چوب جهت صادرات به عراق و کشورهای همجوار میکند.</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تماس با ما: 9919 099 0914 (تلفنی، واتساپ، تلگرام)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>ایمیل: Tebrizco@gmail.com</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>کانال تلگرام: @Tebrizwood (تصاویر بیشتر در کانال موجود است)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>اینستاگرام: @Tebrizco (فیلم های انواع چوب در اینستاگرام موجود است)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">انواع چوب روسی شامل: چوب روسی یولکا، چوب روسی ساسنا، چوب روسی لارچ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با رطوبت طبیعی و هم بصورت خشک کن رفته</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با بسته بندی درجه یک</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">" قبول انواع سفارشات چوب روسی جهت تولید چوب با سایزهای دلخواه تولیدکنندگان که صرفه اقتصادی داشته و بدون دورریز می باشد. لطفا جهت اعلام سایزهای سفارشی با ما در تماس باشید. "</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">همچنین با واردات و فروش انواع تخته چند لایه و سایر فرآورده های چوبی در خدمت همکاران و تولیدکنندگان محترم هستیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اقلام صادراتی نیز انواع میوه و محصولات کشاورزی، مواد غذایی و پتروشیمی میباشد که تولیدکنندگان داخلی می توانند با همکاری با ما محصولات خود را در کشورهای دنیا جهت ورود به بازار جهانی اقدام نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تماس با ما: 9919 099 0914 (تلفنی، واتساپ، تلگرام)&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ایمیل: Tebrizco@gmail.com</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جهت مشاهده آلبوم تصاویر چوب روسی لطفا در</b><font color="#cc0000"><span style="font-weight: bold; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://tebriz.co/extrapage/russianwood" target="" title="چوب روسی" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc0000"><b>اینجا</b></font></a><span style="font-weight: bold; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کلیک نمایید. با تشکر</b></div>