چوب یولکا

چوب یولکا ( چوب روسی یولکا )

یولکا در اصل ” یئل ” می باشد که در کشور ما از ابتدا این چوب را با عنوان چوب یولکا ( چوب روسی یولکا ) نامیده اند و اینگونه شناخته است . چوب یئل همان چوب صنوبر می باشد بیشتر بخوانید

چوب روسی

چوب روسی چه چوبی است؟

چوب روسی در واقع به چوب یولکا و چوب ساسنا ی وارد شده از روسیه گفته می شود که حال به بررسی این دو نوع چوب یولکا و چوب ساسنا می پردازیم . چوب یولکا معادل روسی قلمه-آغاجی در تـــورکی بیشتر بخوانید