Tebrizco

مرحله ای از یک پروژه که همواره با سختی ها و نیازمند تلاشهای بسیاری میباشد ، مرحله ی اجرای آن پروژه است چرا که مستلزم نهایت دقت و سرعت نسبی سریع جهت موفقیت هر چه بهتر در به سرانجام رساندن آن پروژه می باشد .

شرکت گونش آماج تبریز نیز از این واقعیت بدور نبوده و از بدو فعالیت خود همواره با باور به تخصص کارشناسان صنعت چوب ، در راه خود قدم های استواری برداشته است.

اجرای صحیح برنامه های اقتصادی و سازه ای در صنعت چوب یکی از وظایف و ماموریت های اصلی این شرکت می باشد که میتوان به جزئی از عناوین اجرایی توسط شرکت گونش آماج تبریز اشاره نمود :