چوب ساسنا

چوب ساسنا ( چوب روسی ساسنا )

ساسنا در اصل ” ساسِنا ” می باشد که در کشور ما از ابتدا این چوب را با عنوان چوب ساسنا ( چوب روسی ساسنا ) نامیده اند و اینگونه شناخته است . چوب ساسِنا همان چوب کاج می باشد که از نوع بیشتر بخوانید