چوب روسی

چوب روسی چه چوبی است؟

چوب روسی در واقع به چوب یولکا و چوب ساسنا ی وارد شده از روسیه گفته می شود که حال به بررسی این دو نوع چوب یولکا و چوب ساسنا می پردازیم . چوب یولکا معادل روسی قلمه-آغاجی در تـــورکی بیشتر بخوانید