چوب یولکا

چوب یولکا ( چوب روسی یولکا )

یولکا در اصل ” یئل ” می باشد که در کشور ما از ابتدا این چوب را با عنوان چوب یولکا ( چوب روسی یولکا ) نامیده اند و اینگونه شناخته است . چوب یئل همان چوب صنوبر می باشد بیشتر بخوانید